Land of plenty

Oil Painting - 81X100 cm- 2023

Land of plenty